List of active policies

Name Type User consent
End User Agreement Site policy Authenticated users

Summary

Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối


Full policy

ILA Educational Technology End User Agreement Thỏa thuận người dùng cuối của Công nghệ Giáo dục ILA
This document applies to ILA devices, ILA accounts, and your devices on our network. Users include students, parents, all ILA staff members, third parties working on behalf of ILA, and ILA visitors.
All references to ILA include OLA products.
Tư liệu này áp dụng cho những thiết bị ILA, tài khoản ILA và thiết bị cá nhân trên mạng lưới của chúng tôi. Người dùng bao gồm học sinh, phụ huynh, tất cả nhân viên trung tâm ILA, những bên thứ 3 hoạt động thay mặt ILA và khách viếng thăm ILA.
Tất cả thông tin liên quan đến ILA đều bao gồm những sản phẩm OLA.
ILA Educational Technology Promise:
 • ILA brings modern learning/working experience to its students and employees.
 • Our students and employees use technology strictly for educational and working purposes.
 • Our technology is free from harmful software through the use of kids-safe settings, firewalls and antivirus/malware protection.
Công nghệ giáo dục ILA xin hứa:
 • ILA đem lại trải nghiệm học tập/ làm việc tiên tiến đến học viên và nhân viên của trung tâm.
 • Học viên và nhân viên trung tâm chỉ được sử dụng công nghệ của chúng tôi cho mục đích học tập và làm việc.
 • Công nghệ của chúng tôi đảm bảo an toàn khỏi những phần mềm gây hại từ sự áp dụng của cài đặt thân thiện với trẻ em, tường lửa và bảo vệ chống vi-rút và phần mềm gây hại.
As a user I agree that:
 • an ILA username. During ILA Classes, ILA staff will supervise my child and their usage of ILA technology resources. Outside of ILA Classes, I will ensure that my child does not use an ILA account for any purpose other than educational uses; OR
 • I am of 15 years of age or older, will use the account strictly for educational or work purposes, and am responsible for my account security and online safety.
Với tư cách là người dùng, tôi xin đồng ý:
 • Tôi là phụ huynh hoặc người giám hộ con em dưới 15 tuổi, và tôi sẽ quản lý tài khoản này và hỗ trợ con em tôi sử dụng ILA Connect, tài khoản Google và tên người dùng ILA. Trong giờ học tại lớp ILA, nhân viên ILA sẽ giám sát con em tôi và việc sử dụng tài nguyên công nghệ ILA. Ngoài giờ học lớp ILA, tôi sẽ đảm bảo rằng con em tôi sẽ không sử dụng tài khoản ILA cho bất cứ mục đích khác ngoài việc học tập.
 • Tôi hiện đang ở độ tuổi 15 hoặc lớn hơn, tôi sẽ sử dụng tài khoản này chỉ riêng cho mục đích học tập và làm việc. Tôi đồng thời sẽ chịu trách nhiệm sự an toàn của tài khoản cá nhân và an toàn trực tuyến.
As a user I understand that:
 • After leaving ILA, my account will be retained for a period of 6 months: suspended after 2 months and deleted after 6 months.
Với tư cách là người dùng, tôi hiểu rằng:
 • Sau khi rời khỏi ILA, tài khoản của tôi sẽ được giữ lại trong khoảng thời gian 6 tháng: vô hiệu hóa sau 2 tháng và sẽ được xóa đi vĩnh viễn sau 6 tháng.
As a user I agree to follow these examples of good behaviour:
Với tư cách là người dùng, tôi đồng ý thực hiện theo các ví dụ sau về hành vi tốt:

Do
 • Use ILA resources for education/work only.
 • Alert staff to problems.
 • Use resources carefully.
 • Use respectful behaviour online.
 • Encourage constructive discussion.
 • Tell a teacher or staff member of any. inappropriate material.
 • Cite sources of research.
 • Treat devices carefully.
 • Report broken devices.
 • Use good judgement.
 • Report viruses.
Nên:
 • Sử dụng tài nguyên ILA chỉ cho mục đích học tập và làm việc.
 • Báo cáo cho nhân viên khi gặp vấn đề.
 • Sử dụng tài nguyên một cách cẩn thận.
 • Có các hành động đúng mực khi trực tuyến.Khuyến khích thảo luận mang tính xây dựng.
 • Báo cáo cho giáo viên hoặc nhân viên khi phát hiện tư liệu không phù hợp.
 • Trích dẫn nguồn nghiên cứu.
 • Cẩn thận khi sử dụng thiết bị.Báo cáo thiết bị bị hỏng.Sử dụng phán đoán tốt.
 • Báo cáo khi phát hiện vi-rút.


Don't
 • Interact with strangers online without the supervision of an ILAV Staff member, parent, or legal guardian.
 • Share ILA materials outside of ILA Vietnam.
 • Disclose personal information about yourself or others.
 • Spam or hack.
 • Look at, access, or share inappropriate material.
 • Cyber bully and/or use bad language
 • Make or use proxies or gamer servers.
 • Use the ILA network and devices other than for educational purposes.
 • Use an ILA account other than for educational purposes.
 • Meet online friends.
 • Make hot spots.
 • Hack firewalls.
 • Use torrents.
 • Plagiarise.
Không nên:
 • Tương tác với người lạ khi không có sự giám sát của nhân viên ILA, phụ huynh, hoặc người giám hộ hợp pháp.
 • Chia sẻ tài liệu ILA ngoài ILAVietnam.
 • Tiết lộ thông tin cá nhân về bản thân hoặc người khác.
 • Gửi thư rác hoặc có các hoạt động xâm nhập hệ thống quá mức cho phép.
 • Xem, truy cập hoặc chia sẻ tài liệu không phù hợp.
 • Bạo lực trên mạng và/hoặc sử dụng ngôn ngữ xấu.
 • Tạo hoặc sử dụng proxy hoặc máy chủ chơi trò chơi điện tử.
 • Sử dụng thiết bị hoặc mạng lưới ILA cho việc khác ngoài mục đích học tập.
 • Sử dụng tài khoản ILA cho việc khác ngoài mục đích học tập.
 • Gặp gỡ bạn bè trực tuyến.Tạo điểm phát sóng.
 • Vượt qua tường lửa.Sử dụng tập tin torrent.
 • Đạo văn.Violations of this policy by any user may have disciplinary repercussions, including but not limited to:
 • Suspension of network, technology, or computer privileges;
 • In case of students - notification of parents and/or sponsors;
 • Disciplinary action, up to and including termination of studies or employment;
 • Email accounts must not be used to send or exchange material of an undesirable or illegal nature.
 • Legal action and/or prosecution.
 • Internet usage can be monitored and logged and can be made available, on request, to the line manager or CEO.
Bất cứ người dùng vi phạm những điều lệ này có thể có hậu quả kỷ luật, bao gồm nhưng không giới hạn đến:
 • Đình chỉ quyền sử dụng mạng lưới, công nghệ và máy tính.
 • Trong trường hợp là học viên - thông báo đến phụ huynh và / hoặc nhà tài trợ;
 • Hành động kỷ luật, lên đến và bao gồm cả việc chấm dứt việc học hoặc việc làm;
 • Tài khoản email không được gửi hoặc trao đổi tài liệu quấy rối hoặc bất hợp pháp.
 • Hành động pháp lý và/hoặc truy tố.
 • Việc sử dụng mạng Internet có thể được giám sát và có thể được cung cấp theo yêu cầu cho quản lý trực tiếp hoặc giám đốc điều hành.
All ILA staff members and third parties working on behalf of ILA agree that:
 • Whilst in transit, precautions for the safety of ILA devices must be taken such as laptops/devices must be stored out of sight, preferably in a backpack strapped to the front of the motorbike or in the boot of the car.
 • While out of office, laptops/devices must be stored out of sight, preferably in a locked drawer or cupboard.
 • Copyright and intellectual property rights must be respected.
 • Staff must ensure that they do not retain copies of the personal details of a student or a student’s family member on their devices.
 • Taking, making or sharing an indecent image of a child is strictly prohibited.
Tất cả nhân viên ILA và các bên thứ 3 đại diện ILA đồng ý rằng:
 • Trong khi vận chuyển, phải thực hiện các biện pháp đề phòng nhằm đảm bảo sự an toàn của thiết bị ILA như máy tính xách tay/thiết bị phải được đặt ở nơi khuất tầm nhìn, tốt nhất là trong ba lô thắc phía trước xe máy hoặc trong cốp ô tô.
 • Khi ở ngoài văn phòng, máy tính xách tay / thiết bị phải được lưu giữ ở nơi khuất tầm nhìn, tốt nhất là trong ngăn kéo hoặc tủ có khóa.
 • Cần phải tôn trọng bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ.
 • Nhân viên đảm bảo không được lưu giữ bản sao chi tiết của học viên hoặc chi tiết của thành viên gia đình học viên trên thiết bị cá nhân.
 • Nghiêm cấm chụp, tạo hoặc chia sẻ hình ảnh khiếm nhã trẻ em.
Limitation of Liability - Disclaimer:
ILA will not be responsible for any kind of damage or harm to persons caused by files, unauthorized transactions, data, hardware or failure of our filtering and security mechanisms.

Giới hạn trách nhiệm - từ chối trách nhiệm:
ILA sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn hại hoặc thiệt hại đến người gây ra bởi tập tin, các giao dịch, dữ liệu, phần cứng trái phép hoặc lỗi cơ chế lọc và bảo mật của chúng tôi.

By using an ILA Account, and or education technology at ILA, I agree that I have read & understand this End User Agreement and agree to abide by it. Bằng cách sử dụng Tài khoản ILA và hoặc công nghệ giáo dục ILA, tôi đồng ý rằng tôi đã đọc và hiểu Thỏa thuận người dùng cuối này và đồng ý sẽ tuân theo.